Vakker og vill

Saltdalselva renner langs E6 ned fra Saltfjellet og mot Rognan. Lønselva får næring av Junkerdalselva som kommer ned den vakre Junkerdalen ved Storjord, og herfra og ned heter den Saltdalselva. Du skal ikke gå langt vekk fra veien før du er i skikkelig villmark.

Saltdalselva
Ved Storjord møtes Junkerdalselva, som kommer ned Junkerdalen, og Lønselva som følger E6 ned fra Saltfjellet, og danner Saltdalselva. Plassen her er en god fiskeplass.
Generell beskrivelse av fisket

Saltdalselva er egnet for alle typer redskap (se fiskeregler) men er kjent for å være en fin fluefiskeelv. Elva har et ordnet system for fiske med inndeling i soner/vald. Antall fiskekort er begrenset (ca 300m elvestrekning pr kort), men det er forholdsvis lett å få tak i kort. Prisnivået varierer fra vald til vald, men er ikke spesielt høyt. Det selges både års-, ukes- og døgnkort. Øvre del av elva, samt tilføreslselvene Junkerdalselva og Lønselva er meget lange soner hvor du kan finne uforstyrret villmark. I Junkerdalselva går laksen helt opp til Gamforsen ved turistsenteret. I Lønselva heter også stoppeplassen Gamforsen og ligger 4,3 km ovenfor elvemøtet.

Fiskeguide

Start alltid ovenfor en fisker som allerede befinner seg i elva på samme vald/i samme høl - gjelder også om fiskeren befinner seg på motsatt elvebredd. Gå aldri ut og start fisket nedenfor en fisker som allerede befinner seg/fisker i samme høl uansett hvilken side han/hun fisker fra.
 
Utøv ALLTID BEVEGELIG FISKE - uansett hvilken type redskap som anvendes. Ikke "slå rot"! Beveg deg 5 til 10 skritt mellom hvert kast. Der muligheten for å bevege seg er begrenset - vik plass etter maks. 15 minutter. Utvis "Gentlemanship"/folkeskikk så går alt så meget bedre.
 
Hold god avstand til fiskeren nedstrøms uansett hvilken side han/hun fisker fra.
 
Vis alltid respekt for eiendomsgrenser. Fiskeren og agnet skal alltid befinne seg innenfor grensene på valdet/eiendommen det fiskes fra.
 
Forsøk gjerne å utøve fisket etter "glidelåsprinsippet" der elva er smal.
 
Utøv vading med forsiktighet, og bruk flytevest. Husk også at fisken ikke alltid står langs motsatt elvebredd. Overdreven vading kan innvirke negativt på fisket - både eget og andres.
 
Oppfør deg i og ved elva mot andre slik du selv ønsker at andre skal oppføre seg mot deg.
 
Ikke kjør/gå over dyrket mark, følg veger/stier og parker/opphold deg på anviste/tilrettelagte plasser.
 
Ikke hugg ned trær på elvebredden uten tillatelse fra grunneier. All kantvegetasjon langs elva er i prinsippet fredet.
 
Ikke kast avfall i elva eller på elvebredden. Forlat fiskeplassen og elvebredden slik du selv ønsker å finne den når du kommer tilbake. 
 
Rapporter uregelmessigheter - brudd på lover og regler - til politiet, grunneier/fiskekort selger så raskt som mulig og helst mens uregelmessigheten pågår.

Fiskeregler

Fisketider fastsett av Miljødirektoratet gjennom nasjonal forskrift

Laks: fra 15. juli til 31. august
Ørret: fra 15. juli til 14. september
Sjørøye: fra 15. juli til 31. august

Local fishing regulations. Other languages at the bottom of this page. (ENG, FIN, DEU).

Lokale fiskeregler for Saltdalselva m/sideelver

 • Laks:               15.07 – 31.08 i hele elva.
 • Sjøørret:          15.07 – 14.09 i hele elva.
 • Sjørøye:          15.07 – 31.08 i hele elva.

 

 • Fiskedøgnet praktiseres fra kl. 00.00 til 23.59 påfølgende dag.
 • Ved lav vannstand eller svakt innsig av fisk vurderes hele eller deler av elva stengt for fiske. Kjøpte fiskekort refunderes ikke.

Kvoter og minstemål

Kvote på utsatt fisk er maks 3 stk pr. fisker pr. dag. Deretter opphører fisket dette fiskedøgn. Dette gjeler for både laks og sjøørret.

Laks:

 • Døgnkvote: 1 laks under 65 cm per fisker.
 • Sesongkvote: 3 laks under 65 cm per fisker.
 • All laks over 65 cm skal settes ut. Minstemål 35 cm

Oppdrettsfisk:

Sikker oppdrettslaks kan avlives hele sesongen uavhengig av kvoter. Fangst av oppdrettslaks skal straks, før elven forlates, rapporteres med sms til 990 91551. Oppdrettslaks skal forevises og fisker vil bli oppsøkt for kontroll. Oppdrettslaks som ikke er forevist og godkjent skal trekkes på kvote. Det er kun personell fra Saltdal Elveeierlag som kan stadfeste hva som er sikker oppdrettslaks eller ikke.
Oppdrettslaks går ikke på kvoten og beholdes av fisker etter at den er forevist. Feilvurdert fisk innleveres Nordnes Camp & Bygdesenter.

Sjøørret:

 • Døgnkvote: 3 sjøørret pr. fisker.
 • Sesongkvote: 10 per fisker.
 • Minstemål 35 cm.

Agn og redskapsbruk

 • Det er tillatt å fiske med redskap som har inntil én trippelkrok. Maksimal størrelse fra krokstamme til krokspiss er 14 mm.
 • Markfiske er tillatt i hele elva. Det er påbudt med med bruk av sirkelkrok. Se egen veiledning ang sirkelkrok.
 • Maksimal størreølse på søkke ved markfiske er 10 gram. Fra og med 01.09 er bruk av søkke ikke tillatt.
 • Det kan fiskes med én stang per fisker. Fiskestanga skal ikke forlates under fiske.
 • Bruk av klepp/hytt er ikke tillatt.
 • Elektroniske hjelpemidler for å lokalisere fisk er ikke tillatt.
 • Fiske med flue og søkke er forbudt. Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøret utgjøre kastevekten.
 • Fra og med 01.09 skal slukvekt ikke overstige 20 gram.

Andre fiskeregler

 • Alt utstyr inklusiv støvler/vadere skal desinfiseres før det gis tillatelse til fiske i elva og sideelver dersom utstyret har vært brukt i andre vassdrag. Dette gjelder uansett hvor utstyret sist ble brukt. Dette påbudet gjelder også kanoer/båter eller annet utstyr som blir brukt i elva.
 • Bevegelig fiske medstrøms er påbudt. Man plikter å gi plass til fiskere som kommer etter, og skal gjennom dialog bli enige om evt ventetid og avstand.
 • Fanget fisk skal rapporteres innen 1 døgn. Også «nullfangst» skal rapporteres.
 • Laks over 65 cm som avlives pga skader skal rapporteres på SMS/TLF til tlf. 990 91551 umiddelbart, før elven forlates. Fisken skal forevises og innleveres. Det avtales på tlf/sms om fisker vil bli oppsøkt, eller om forevisning og innlevering skal skje til Nordnes Camp & Bygdesenter.
 • Det skal tas skjellprøver av all laks og sjøørret som avlives. Det samme gjelder oppdrettslaks som avlives. Skjellprøvekonvolutter fås hos Nordnes Camp & Bygdesenter, i desinfiseringsstasjonene, eller ved å henvende seg til oppsyn.
 • Laks og sjøørret som slippes tilbake i elva skal behandles så skånsomt som mulig for å unngå dødelighet. Om mulig skal ikke fisken opp av vannet. Fiskeren plikter å sette seg inn i hvordan dette utføres på en korrekt måte.
 • Alle fiskere skal ha ei langnebbet tang til bruk ved uttak av kroker.
 • Observeres brudd på reglene skal dette meldes til oppsynet.
 • Fisker plikter å la seg kontrollere av Saltdal Elveeierlags oppsyn mht fiskeregler og utøvelse av fisket.
 • Brudd på reglene kan medføre tap av retten til å fiske.

Pukkellaks skal avlives og fjernes fra elva. Ingen begrensninger.

Ved spørsmål eller behov for veiledning kan oppsynet eller leder i Saltdal Elveeierlag kontaktes. Vi bistår gjerne!

Kontaktinfo:

Vakttelefon, oppsyn                                          tlf 481 55522

Leder oppsyn, Kyrre Næstby                             tlf 918 04189

Leder Saltdal Elveeierlag, Roger Ingvaldsen       tlf 990 91551

 

Fiskeregler - Fishing reguations

 

nye_fiskeregler_2019.pdf

 

eng_english.pdf

 

de_deutsch.pdf

 

fin_suomi.pdf

Sirkelkrok:

 

sirkelkrok.pdf

Utøvelse av fisket:

 

fiskeguide_utovelse_av_fisket.pdf

Info:

 

no_nettartikkel.pdf

 

eng_info.pdf

 

fin_info.pdf

 

de_info.pdf

 

Ungdomsfiske

Ungdom under 16 år fisker gratis, men må løse fiskekort. Dette utstedes hos Nordnes Camp & Bygdesenter. Ungdom under 21 år kan løse ungdomskort til reduserte priser. Disse kortene kjøpes på vanlig måte på nett eller hos Nordnes Camp & Bygdesenter.

Midtsesongevaluering

Dersom midtsesong-evalueringen tilsier det kan styret i Saltdal elveeierlag (SEL) innføre ytterligere begrensninger i fisket etter laks med ett døgn varsel, dersom en vurderer innsiget av laks som kritisk lavt i forhold til hva som kreves for å oppnå tilstrekkelig gytebestand.