Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Mer om vann
28.9m3
11:56
00:04
05:43
17:57

Klassisk laksefiske

Orkla er lakseførende i en strekning på 88 km, fra utløpet ved Orkanger til Stoi'n, rett nedenfor Ulsberg i Rennebu. Den lakseførende strekning berører kommunene Rennebu, Meldal og Orkdal.

Største registrerte laks gjennom tidene er på 25 kg. De største laksene tas gjerne de aller første dagene av sesongen. Vanligvis kommer mellomlaksen (3-7 kg) fra medio juni til medio juli. Smålaksen kommer gjerne i midten av juli. Fra denne tiden er det oftest mye laks i hele elvas lengde.  

Orklavassdraget har et naturlig nedbørfelt på 3 092 km2 og en årlig middelvannføring på 71 m3/s ved utløp i Trondheimsfjorden.  I perioden 1978‐1985 ble det etablert til sammen fem kraftverk hvorav tre har utløp på lakseførende strekning (utbyggingene var sterkt omdiskutert). Reguleringene omfatter om lag 39 % av nedbørsfeltet. De viktigste reguleringseffektene er magasinering av vann, fraføring av vann fra elvestrekninger og endringer i vannførings‐ og temperaturforhold.

Det er gjennomført omfattende fiskebiologiske undersøkelser i lakseførende deler av vassdraget siden 1979. På grunn av positive effekter av økt vintervannføring og økt tilførsel av fosfor vurderte forskerne med en netto positiv reguleringseffekt for laks og en estimert økning i smoltproduksjon i størrelsesorden 9‐29 %.

Senere undersøkelser har vist en avtakende trend i smoltproduksjon, og det er indikasjoner på at produksjonsforholdene ikke har stabilisert seg etter regulering.