Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Fiskeregler Kongsfjordelva

Fiskeregler Kongsfjordelva

Fisketider

Laks

Laks: 
fra 22. juni til 24. august

For å kunne fiske innen anadrom strekning i Kongsfjordvassdraget må alle ha gyldig fiskekort. Alle personer fylt 18 år må ha betalt fiskeravgifta for inneværende sesong for å få kjøpt fiskekort. Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras til andre. Elvevakt, eller andre kontrollmyndigheter, kan kreve å få se gyldig fiskekort, desinfiseringsattestog legitimasjon. - Reglene gjelder i vassdrag med hovedelv,sideelver og innsjøer så langt det forekommer anadrome laksefisk. - Med anadrome laksefisk menes laks, sjøørret ogsjørøye. - Med laks menes all laks som ikke med sikkerhet kan bestemmes til rømt oppdrettslaks eller stillehavslaks (regnbueørret,pukkellaks m.fl.) ut fra ytre kjennetegn. - Med vinterstøing menes laks, sjøørret ogsjørøye som har gytt om høsten og har stått i elva over vinteren. Sjørøya er totalfredet i Kongsfjordelva.

Fisketid

Fiskesesongen er fra og med 22. Juni til og med 24. August. I hele sesongen er det fredningstid mellomklokken 01.00 og 06.00 hvert døgn – gjelder alle soner.

 

Fredningssoner

Fra Porten og omlag 200 meter ovenfor Fossvatnet.
I Gednjeelva frautløpet av Gressdammen til utløpet av kulpen nedenfor Steinfossen(Trappetrinnene).·
Sone 3 er i nedre del av vassdraget, og sideelven Bryggarielva er fredet for fiske.

 

Kvoter

Sesongkvote – 15laks
Døgnkvote – 2 laks
Fisket skal avsluttes dersom 2 laks er tatt på land (avlivet).

Kvotene gjelder for hele vassdraget. Fra og med 1. August skal all laks over 65 centimeter/3 kilo slippes levende ut i vassdraget igjen. Det er da ikke tillatt å bruke klepp eller lignende. Fisk som det ikke fås liv i skal straks varsles vakta og avleveres. Det gis så til et verdig formål. Gjenutsatt fisk teller ikke på kvoten. Sjørøye, vinterstøing og laks under 35 cmer fredet hele sesongen og skal slippes levende ut i vassdraget. Oppdrettslaks skal avlives og straksrapporteres til vakta. Den teller da ikke på kvoten. Husk skjellprøve.

 

Fangstrapportering

Alle som løser fiskekort erpliktige til å levere inn fangstoppgave, uavhengig om de har fått fangst. For åfå kjøpt nytt fiskekort må forrige fangstoppgave være innlevert. Sesongkortinnehavere skal levere fangstrapport midtveis i sesongen og anmodes om å levere ukentlig. Alle fiskekortinnehavere (sesongkort og døgnkort) plikter å rapportere fangst fortløpende.

 

Skjellprøver

Det henstilles om at det tas skjellprøverav all avlivet fangst. Skjellkonvolutter og veiledning fås av vakta.

 

Redskapsreguleringer

Tillatte redskaper:

Ufortynget flue med flytesnøre, hele sesongen - 22/6 til og med 24/8

Fortynget flue med flyte- eller synkesnøre 22/6 til og med 10/7*

Ufortynget flue med synkesnøre 22/6 til og med 10/7*

Mark med inntil 3 gr søkke 22/6 til og med 30/6*

Mark uten søkke 22/6 til og med 31/7

Skjesluk - maksimum 12 gram 22/6 til og med 10/7*


*Bortfaller og ”lett fiske” blir innført dersom vannføring går under 4m3/sek om det inntrefferfør 10/7.

Med mark menes levende mark.
Med søkke menes splitthagel inntil totalt 3 gram.
Med ufortynget flue menes vanlige krokfluer uten fortynging og tuber avplast.
Med fortyngede fluer menes tuber avmetall, conehead etc, eller fluer med innlagt fortynging.
Med synkesnøre menes snøre/fortom/polyleader der heleeller deler av snøret er synkende/intermediate.

 

Barn under 12 år kan bruke flytende dupp med flue eller mark om det ikke sjenerer andre fiskere. Barn til og med 14 år kan bruke flytende dupp med flue eller mark i hele sesongen ovenfor samløpet fra Buetjærn.
Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisk kan krøkes.


Merknader

Det skal praktiseres ”rent fiske”. Ved markfiske er det ikke tillatt med flue som oppheng. Fluefiske utøves med en eller to fluer.
Markkrok (enkel) kan hamaksimum åpning 15 mm mellom krokstamme og krokspiss- Ved fluefiske er et opphengtillatt. Det kan maksimum være 3 kroker totalt. (Eks. 1 enkel og 1 dobbelkrok).
Maksimum krokstørrelser: Enkelkrokstr. 2. Dobbelkrok str. 6. Trippelkrok str. 8.
I sone 2 har barn til og med fylte 14 år tillatelse å fiske med flytende dupp påmontert mark eller flue til og med31/7. Ovenfor samløpet fra Buetjern gjelder dette hele sesongen.


Alle fiskere oppfordres sterkt til åta skjellprøver på all avlivet fangst. Veiledning fås av vakta.
Hold naturen ren for søppel. Bålplassene er IKKE søppelplasser.

 

 

Utøvelse av fisket

For å gi alle som har løst fiskekort like muligheter til å utøve fisket skal ”bevegelig fiske” praktiseres. Den som har ankommet kulpen/strekningen først har rett til å starte fiske. - Begynn fisket øverst i sonen, eller der det er naturlig å starte, og fisk deg nedover. Dersom det er fiskere i sonen/kulpen når du ankommer skal du starte ovenfor/bak. Vent til fiskeren er kommet et stykke nedover før du begynner slik at du ikke hindrer vedkommende. Fiskere kan seg imellom avtale hvordan de vil fiske ikulpen.

 

Straffebestemmelser

Brudd på reglene er straffbart, jfr. Lov om laksefisk og innlandsfisk. Overtredelse kan medføre bortvisning, utestengelse og/eller politianmeldelse.