Driftsplan for Eidselva

Driftsplanområde

Kartet nedenfor er hentet fra lakseregisteret til Miljødirektoratet. Det markerte området viser driftsplanområdet. 

Bildet viser anadromt strekk i Eidselva. Dette er elveeierlagets forvaltningsområde. Data hentet fra Miljødirektoratet.
Bildet viser anadromt strekk i Eidselva. Dette er elveeierlagets forvaltningsområde. Data hentet fra Miljødirektoratet.

Nasjonalt laksevassdrag

Eidselva er et nasjonalt laksevassdrag og renner ut i den nasjonale laksefjorden Nordfjord.

Organisering av driftsplanarbeidet

I Eidselva er det satt ned en driftsplangruppe bestående av valdansvarlige. Gruppen rapporterer til styret i elveeierlaget.

Reguleringer i vassdraget

Hornindalsvassdraget er regulert, slik at tilrenning til Eidselva er litt redusert i høve til det opphavlege. Det største inngrepet omfattar fråføring av ca 20 km2av dei austlegaste delane av Hornindalsvassdraget. Dette er snørike høgfjellsområde som ville hatt ei viss innverknad på både vårflaumen og seinare på sommaren. Eidselva er litt regulert ved demma ovanfor Kviefossen.

 

 

 

Vernestatus som gir føringer for forvaltninga av elva

Eidselva er fredet i verneplan I. Det ble søkt om fornyet drift ved Kviafossen i 2012, men søknaden fikk avslag på grunn av konflikter med verneplan for vassdrag.

Mål og tiltak relatert til regionale vannforvaltningsplaner

Eidselva i Vann-nett: Vann-nett er myndighetenes oversikt over de enkelte vannområder og deres kvalitative status. Informasjonen her er mye om vannkjemi og forurensing, men også en vurdering av fiskebestandene. Dog ikke så spesifikk på anadrom fisk som i lakseregisteret.

Visjon

Driftsplanen skal legge opp til tiltak som kan bevare eller forbedre fiskeressursene i vassdraget og være et styringsverktøy for elveeierne for en helhetlig forvaltning av Eidselva. En vil utnytte fiskeressursene på en slik måte at det gir økonomisk utbytte for rettshaverne. En vil legge til rette for et variert, attraktivt og godt tilgjengelig tilbud på sportsfiske som kan skape positive ringvirkninger i lokalsamfunnet.

Forvaltningsmål

Næringsutvikling

 • Utnytte fiskeressursene på en slik måte at det gir økonomisk utbytte for rettshaverne.

Fritidsfiske

 • Det skal føres oppsyn i elva for å sikre at fiskeregler overholdes.
 • Legge til rette for et variert , attraktivt og godt tilgjengelig tilbud på sportsfiske som kan skape positive ringvirkninger i lokalsamfunnet.

Biologi

 • For å være i stand til å sette inn tiltak dersom situasjonen skulle endre seg og elles ha en tilstrekkelig god forvaltning av elva, overvåkes bestanden.
 • Spesielt for sjøørret, som er i en sårbar situasjon pga. lakselus, er det viktig å øke produksjonen i elva ved å ta i bruk de gamle lokalitetene (sidebekker).
 • Sørge for at GBM gytebestandsmålet oppfylles gjennom begrenset uttak av fisk. Dette reguleres gjennom fiskeregler.
Oppfølging

Driftsplangruppa - for tida Jan Inge Bjørlo og Olav Os - kjem med oppdateringar og forslag til endringar før årsmøtet kvart år

Driftsplanansvaret er gitt etter paragraf 25a i Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven). Punktene i driftsplanen er gitt etter loven.

Paragaraf 25a gir følgende lovpunkter som skal oppfylles av den lokale forvaltningen:

 • 1. Regulering av fisket
 • 2. Bestandsovervåkning
 • 3. Fangststatistikk og rapportering
 • 4. Fiskeoppsyn
 • 5. Smitteforebyggende tiltak
 • 6. Kultiveringstiltak
 • 7. Informasjon

I tillegg til de lovpålagte driftsplanpunktene, vil du her også finne oversikt over forvaltningslagets årshjul og møter/arrangementer

 • 8. Forvaltningens årshjul
 • 9. Møter og arrangement
Tidligere forvaltningstiltak som er gjennomført
1. Regulering av fisket
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Reparere gjerde langs laksetrappa i Kviefossen Næringsutvikling Høy 2018 2018
Gjennomført (31.12.2018)

Handlingsplanen

1. Regulering av fisket
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Årlig fiske etter oppdrettslaks Biologi Høy 2018 2099 Jørgen Langeland
Under Gjennomføring
2. Bestandsovervåkning
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Kamera i elva ved Skipenesbrua Biologi Høy 2019 2022
Under Gjennomføring
Elektrofiske på ungfisk-bestanden Biologi Medium 2018 2022
Under Gjennomføring
Kartlegging av utvandringstidspunkt og marin atferd til smolt av laks og sjøørret Biologi Medium 2018 2022
Under Gjennomføring
Årlig skjellprøvetakning av all fangst Biologi Høy 2018 2022
Under Gjennomføring
Telling av gytefisk 2018-2022 Biologi Høy 2018 2022
Under Gjennomføring
3. Fangststatistikk og rapportering
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Årlig gjennomføring av elektroniske fangstrapporteringssystem Næringsutvikling Høy 2018 2022
Under Gjennomføring
Vurdere fangstrapportering og fiskekort på nett Næringsutvikling Medium 2018 2022
Forslag
5. Smitteforebyggende tiltak
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Smitteførebyggjande tiltak Biologi Høy 2020 2025
Under Gjennomføring
6. Kultiveringstiltak
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Restaurering av gytebekker for sjøørret og smålaks Biologi Høy 2018 2019
Under Gjennomføring
7. Informasjon
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Sette opp skilt og info-tavler Fritidsfiske Høy 2018 2022
Under Gjennomføring
Støtte og utvikle rekrutteringstiltak Fritidsfiske Høy 2018 2022
Under Gjennomføring
Sette opp hvileskur etter behov langs elva Fritidsfiske Medium 2018 2022
Under Gjennomføring
Kartlegge total omsetting på Nordfjordeid som følge av fiske i Eidselva Næringsutvikling Høy 2018 2022
Under Gjennomføring
Registrering av næringsverdi som følge av fiske Næringsutvikling Høy 2018 2022
Under Gjennomføring
Utarbeide en forsvarlig søppelordning Næringsutvikling Høy 2018 2022
Under Gjennomføring