Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Heavy rain
6 °C
Ø
3.9 m/s
31.8m3
08:59
21:38
02:52
15:24

Driftsplan for Eidselva

Sist endret: 
10/02/2020 - 10:31
Anne Guro

Kartet nedenfor er hentet fra lakseregisteret til Miljødirektoratet. Det markerte området viser driftsplanområdet. 

Eidselva anadromt strekk
Bildet viser anadromt strekk i Eidselva. Dette er elveeierlagets forvaltningsområde. Data hentet fra Miljødirektoratet.

Innledning

Organisering av driftsplanarbeidet: 

I Eidselva er det satt ned en driftsplangruppe bestående av valdansvarlige. Gruppen rapporterer til styret i elveeierlaget.

Nasjonalt laksevassdrag: 

Eidselva er et nasjonalt laksevassdrag og renner ut i den nasjonale laksefjorden Nordfjord.

Status og bakgrunn

Reguleringer i vassdraget: 

Hornindalsvassdraget er regulert, slik at tilrenning til Eidselva er litt redusert i høve til det opphavlege. Det største inngrepet omfattar fråføring av ca 20 km2av dei austlegaste delane av Hornindalsvassdraget. Dette er snørike høgfjellsområde som ville hatt ei viss innverknad på både vårflaumen og seinare på sommaren. Eidselva er litt regulert ved demma ovanfor Kviefossen.

 

 

 

Fangststatistikk Eidselva

Kvalitetsnormstatus i Eidselva

På disse sidene finner du en oversikt over status for laksen i Eidselva.
Kvalitetsnormstatus
Svært god
Genetisk integritet
Svært god
Høstingspotensial
Svært god

Bestandstatus

Gytebestandsmål og høstingspotensialHøstingsnivåOppnåelse GMBHøstbart overskuddPeriodePublisert
Svært god90%100%100%2013-20162017

Totalbeskatning 2016 (%, på vektbasis): 53 %
Overbeskatning 2016 (% av gytebestandsmål, på vektbasis): ingen, 0 %

Beskatningsråd

Vurdering av beskatning: Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.

 

Gytebestandsmål (GBM)

BestandRogn /m2Elveareal i m2RognbehovAntall kg hunnlaks for å nå GBMNedre GBM (kg)Øvre GBM (kg)

Fisket etter laks skal tilpasses hver enkelt bestand. Gytebestandsmålet forteller oss når det er nok gytelaks i elva, og når vi kan fiske av et høstbart overskudd. Første generasjon gytebestandsmål er utarbeidet for 439 norske laksevassdrag.

Høstingsnivå

Oppnåelse GMB

Høstbart overskudd

Vernestatus som gir føringer for forvaltninga av elva: 

Eidselva er fredet i verneplan I. Det ble søkt om fornyet drift ved Kviafossen i 2012, men søknaden fikk avslag på grunn av konflikter med verneplan for vassdrag.

Mål og tiltak relatert til regionale vannforvaltningsplaner: 

Eidselva i Vann-nett: Vann-nett er myndighetenes oversikt over de enkelte vannområder og deres kvalitative status. Informasjonen her er mye om vannkjemi og forurensing, men også en vurdering av fiskebestandene. Dog ikke så spesifikk på anadrom fisk som i lakseregisteret.

Visjon og mål

Visjon: 

Driftsplanen skal legge opp til tiltak som kan bevare eller forbedre fiskeressursene i vassdraget og være et styringsverktøy for elveeierne for en helhetlig forvaltning av Eidselva. En vil utnytte fiskeressursene på en slik måte at det gir økonomisk utbytte for rettshaverne. En vil legge til rette for et variert, attraktivt og godt tilgjengelig tilbud på sportsfiske som kan skape positive ringvirkninger i lokalsamfunnet.

Forvaltningsmål: 

Næringsutvikling

 • Utnytte fiskeressursene på en slik måte at det gir økonomisk utbytte for rettshaverne.

Fritidsfiske

 • Det skal føres oppsyn i elva for å sikre at fiskeregler overholdes.
 • Legge til rette for et variert , attraktivt og godt tilgjengelig tilbud på sportsfiske som kan skape positive ringvirkninger i lokalsamfunnet.

Biologi

 • For å være i stand til å sette inn tiltak dersom situasjonen skulle endre seg og elles ha en tilstrekkelig god forvaltning av elva, overvåkes bestanden.
 • Spesielt for sjøørret, som er i en sårbar situasjon pga. lakselus, er det viktig å øke produksjonen i elva ved å ta i bruk de gamle lokalitetene (sidebekker).
 • Sørge for at GBM gytebestandsmålet oppfylles gjennom begrenset uttak av fisk. Dette reguleres gjennom fiskeregler.

Oppfølging

Driftsplangruppa - for tida Jan Inge Bjørlo og Olav Os - kjem med oppdateringar og forslag til endringar før årsmøtet kvart år

Driftsplanansvaret er gitt etter paragraf 25a i Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven). Punktene i driftsplanen er gitt etter loven.

Paragaraf 25a gir følgende lovpunkter som skal oppfylles av den lokale forvaltningen:

 • 1. Regulering av fisket
 • 2. Bestandsovervåkning
 • 3. Fangststatistikk og rapportering
 • 4. Fiskeoppsyn
 • 5. Smitteforebyggende tiltak
 • 6. Kultiveringstiltak
 • 7. Informasjon